Referat fra årsmøtet 2001 i Bergen Backgammon Club

Dagsorden for årsmøte:

1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Årsreferat
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Valg

1. Fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer var: ca 20 stk.

2. Halvor Losnedahl ble valgt til møteleder, Bjørn Inge H. Lorentzen til referent.

3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Formannen ga så årsreferatet.

"Den fine utviklingen fra fjoråret har fortsatt, Zupperia-kveldene er blitt etablert og medlemstallet er øket."

5. Klubbens regnskap. Intet å anføre.

6. Innkomne saker.

1. Strateginotat

Påpeket at dette ikke har vært prioritert i året som er gått, til tross for at man på fjorårets årsmøte bifalt et forslag om å utarbeide et strateginotat.

7. Valg.

Formann Losnedahl takket av som formann for året 2000 - 2001 og foreslo Bjørn Inge H. Lorentzen som sin efterfølger til formannsvervet. Lorentzen ble enstemmig valgt. Til nestformannsvervet ble foreslått Vemund Snartland. Snartland ble enstemmig valgt. Til vervene som styremedlemmer ble foreslått:

a) Anne-Mette Hansen (fortsetter fra foregående år)
b) Bjørn Tore Jacobsen (nytt styremedlem)
c) Tom Erik Jørgensen (nytt styremedlem)

Disse ble alle enstemmig valgt.

Bjørn Inge H. Lorentzen (referent)