ÅRSMØTE BERGEN BACKGAMMON CLUB 27.10.03

Dagsorden

 1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 4. Styrets beretning
 5. Regnskap
 6. Innkomne saker
 7. Vedtektsendringer
 8. Kontingentfastsettelse
 9. Valg

Årsmøte

 1. Fremmøtte var Vemund Snartland, Hilde Fotland, Anne Mette Hanssen, Elias Kritikos, Halvor Losnedahl, Bjørn Inge Heitmann Lorentzen, Jørn Inge Nesdal, Jim Remy Nesdal, Asbjørn Schultz, Ruth Helen Røsseland, Katrine Bjørnstad Steen, Ivar Røynstrand, Janice Ulveseth, Ingrid Gulowsen, Katja Sophie Spillum, Øystein Pettersen, Anbjørn Vada, Øyvind Dølemo, Ulf Anderson, Trond Birkeland og Stein Ottosen. Antall stemmeberettigede var 21.
 2. Halvor Losnedahl ble valgt til møteleder, Ingrid Gulowsen ble valgt til referent.
 3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 4. Formannen orienterte: Det har vært et aktivt år med flere gode arrangementer, bl.a. bymesterskap under Bergen Spillfestival og spillcruise. Medlemstallet har vært jevnt.

  Nestformannen bad om ordet for å supplere formannens beretning. Han fremholdt at det, siden spillcruiset, har vært betydelige samarbeidsproblemer i styret, og at den økonomiske styringen har vært dårlig, med et økonomisk tap på 4500-5000 kroner. Det ble lagt frem et notat fra ledelsen i NBgF hvor spillcruiset ble sterkt kritisert for dårlig organisering. Spørsmål fra Katrine Bjørnstad Steen om hva det økonomiske underskuddet skyldtes. Formannen svarte at man fremdeles ikke har fått inn alle sponsorpengene. Styrets beretning ble tatt til etterretning.
 5. Nestformannen orienterte: På bakgrunn av samarbeidsproblemene har styret ikke maktet å utarbeide regnskaper egnet til fremleggelse for årsmøtet. Det mangler vesentlig dokumentasjon for å kunne legge frem noe regnskap. Han hevdet at klubben trenger et nytt, uhildet, styre, et slags bostyre, til å utarbeide og fremlegge regnskapet for et ekstraordinært årsmøte. Han føyet til at det, dersom de foreslåtte vedtaktsendringer som behandles senere på årsmøtet blir vedtatt, vil være et separat behov for et ekstraordinært årsmøte, nemlig for å legge frem et budsjett.

  Årsmøtet sluttet seg til dette. Regnskapet godkjennes ikke. Det nye styret instrueres til å utarbeide regnskap for siste år og legge dette frem for ekstraordinært årsmøte innen jul.
 6. Ingen innkomne saker.
 7. Endringsforslag var varslet i innkallingen. Dette var utarbeidet av Vemund Snartland og ble delt ut til møtedeltagerne. Snartland redegjorde: Forslagene hadde til hensikt dels å skjerpe økonomistyringen, dels presisere styrets oppgaver og plikter. Formannen foreslo at behandlingen av forslaget burde utsettes og at forslaget burde underkastes styrebehandling og legges frem for nytt årsmøte. Forslaget om utsettelse fikk kun to stemmer, og det ble deretter votert over forslaget. Vedtektsendringene blir enstemmig vedtatt.
 8. Kontingenten pr. i dag er på 150,- kroner, hvor 100,- er kontingent til NBgF og 50,- er kontingent til BBgC. Halvor Losnedahl foreslo å beholde denne kontingenten. Halvors forslag ble enstemmig vedtatt.
 9. Det skal velges formann, nestformann, inntil tre styremedlemmer og revisor. Ordstyrer foreslo at man først skulle velge revisoer. Anne Mette Hanssen ble enstemmig valgt til revisor.

  Til valget av selve styret tok Vemund Snartland ordet og fremholdt at det var viktig å få et nytt og uhildet styre til å utføre jobben med å lage et regnskap, og at i det minste styrets ledelse, formannen og nestformannen derfør burde trekke seg. Bjørn Inge H. Lorentzen delte ikke denne vurderingen, og sa at han ønsket å fortsette som formann. Asbjørn Schultz spurte om styret skulle velges midlertidig i og med at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte om ca. to måneder. På dette svarte Vemund Snartland at det nye styret nærmest blir å regne som et bostyre, i og med den allerede vedtatte instruksen fra årsmøtet om å rydde opp i økonomien, og at det ekstraordinære årsmøtet må stå fritt til å foreta endringer i styresammensetningen. Det kom ingen andre forslag til formannsvervet, og det ble forlangt skriftlig avstemning. Av 21 stemmeberettigede, fikk Bjørn Inge H. Lorentzen 15 stemmer, fire stemte imot og to stemmer var blanke.

  Elias Kritikos blir enstemmig valgt som nestformann.

  Halvor Losnedahl foreslo Ivar Røynstrand, Jørn Inge Nesdal og Ingrid Gulowsen som styremedlemmer. Ingrid Gulowsen foreslo Ruth Helen Røsseland. Ivar Røynstrand avslo å stille, og Jørn Inge Nesdal, Ingrid Gulowsen og Ruth Helen Røsseland ble enstemmig valgt til styremedlemmer.

29.10.03
Ingrid Gulowsen