ÅRSMØTE BERGEN BACKGAMMON CLUB 13.12.2004

Dagsorden

 1. Nedteikning av frammøte, oppteljing av stemmeberettiga
 2. Val av møteleiar og referent
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets beretning
 5. Rekneskap
 6. Innkomne saker
 7. Vedtektsendringar
 8. Kontingentfastsetjing
 9. Val

Årsmøte

 1. Frammøtte og stemmeberettigede medlemmer var 11 pluss 4 fullmakter.
 2. Halvor Losnedahl ble valt til møteleiar, Rune Færevåg til referent.
 3. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 4. Nestformannen gav så årsreferatet.
  "Det har vore litt samarbeidsproblem i styret i år. På tross av dette blei det gjennomført eit svært bra NM"
 5. Nestformannen orienterte: På bakgrunn av samarbeidsproblemene har styret ikke maktet å utarbeide regnskaper egnet til fremleggelse for årsmøtet. Det mangler vesentlig dokumentasjon for å kunne legge frem noe regnskap. Han hevdet at klubben trenger et nytt, uhildet, styre, et slags bostyre, til å utarbeide og fremlegge regnskapet for et ekstraordinært årsmøte. Han føyet til at det, dersom de foreslåtte vedtaktsendringer som behandles senere på årsmøtet blir vedtatt, vil være et separat behov for et ekstraordinært årsmøte, nemlig for å legge frem et budsjett.

  Årsmøtet sluttet seg til dette. Regnskapet godkjennes ikke. Det nye styret instrueres til å utarbeide regnskap for siste år og legge dette frem for ekstraordinært årsmøte innen jul.
 6. Klubbens regnskap blei godkjent.
 7. Innkomne saker.

  - Forslag frå Jørn om nytt spelestad, Kong Oscar i Marken. Beslutta å legge første mesterturnering i 2005 dit for å prøve ut plassen.

  - Det vart også diskutert seinare starttidspunkt og å gå over til å berre spele ein dag i veka. Dette for å legge til rette for at det passar for fleire spelarar. Ingen endringar blei vedtatt.

  - Det vart vedtatt å opprette ein bankkonto for klubben og å gjere endring i klubbvedtektene slik at ein av styremedlemmane blir fast kasserar.
 8. Kontingentfastsetjing.
  Det vart bestemt at kontingenten for 2005 vert uforandra på 150,-.
 9. Val.
  Til formann vart Øistein Hauge foreslått . Han vart einstemmig valt. Til nestformann vart Elias Kritikos foreslått. Han vart også einstemmig valt. Til styremedlemmer vart foreslått Rune Færevåg, Tor Vidal og Tarjei Forus. Sistnemnde vart også foreslått som kasserar. Alle vart einstemmig valt.

Bergen 13.12.2004
Rune Færevåg (referent)