Referat fra Årsmøte til Bodø Backgammonklubb

Lørdag 16.desember 2006
Sted: Kløkstad, hjemme hos Astrit

15 stykker møtte opp, hvorav 14 var stemmeberettigede (medlemmer av BBgK).

Øyvind Bjørkås ble valgt til møteleder, mens Arne Kristian Nordhei skulle være referent.

Innkalling til årsmøtet og dagsorden ble godkjent av årsmøtet.

Øyvind gikk gjennom årsberetningen. Det ble funnet en feil, i kapittelet "Medlemmer." BBgK hadde fått en ekstra innmelding, slik at BBgK i 2006 hadde 19 medlemmer (og ikke 18). I tillegg var det under årsmøtet ikke klart hvem som ville bli sesongmester. Arne Kristian Nordhei ble sesongmester høsten 2006.

Tore Mentzoni Eilertsen gikk gjennom regnskapet for 2006, og regnskapet ble godkjent av årsmøtedeltakerne.

Vi har aldri laget noe skikkelig budsjett i BBgK, og Årsmøtet mente av vi skulle gjøre som vi alltid har gjort; bruke opp kassebeholdningen på de store sosiale turneringene våre (som Molokroken, Bursdagen, Bymesterskapet, Julefesten).

Det var ingen innkomne saker.

Medlemskontingenten skal være den samme; 100 kroner (som gir medlemskap både i NBgF og BBgK).

Valgkomiteen har aldri tidligere blitt valgt i Bodø, den har bestandig bestått av Arne Kristian Nordhei. Han kom med forslag om at vedtektene burde endres slik at denne også burde velges. Årsmøtet var enig og mente at vi allerede i år kunne velge en valgkomitee på 2 personer. Jørn Åselid og Henning Mælen sa seg villige til å stille til valg, og det kom ingen andre kandidater. Valgkomiteen består derfor nå av Jørn og Henning.

Arne Kristian presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre. Tore Mentzoni Eilertsen ønsket å slutte som kasserer, og dette ønsket ble respektert. Trond Dalhaug og Øyvind Bjørkås hadde sagt seg villige til å ta gjenvalg. Forslag til ny person inn i styret var Nils Bakke. Ingen andre forslag forelå, og Trond (leder), Øyvind (nestleder) og Nils Bakke (kasserer) ble enstemmig valgt av Årsmøtet.

Januar 2007
Arne Kristian Nordhei