logo


SBgK Vedtekter
Av Thorleif Reisvold, 15. Januar 2009 10:09
Sist endret 10. Januar 2021 14:22
 
Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 14/12-2009.


Sittende styre

Rune Halvorsen - styreleder
Erik Dørr Skinstad - styremedlem
Kjell Terje Reve - styremedlem og kasserer

§ 1. Formål

Stavanger Backgammonklubb (SBgK) har som formål å tilby backgammonspillere i Stavanger og omegn en attraktiv samlingsplass for å konkurrere innen tankesporten backgammon.

§1-1

I tillegg til disse vedtekter plikter SBgK å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter.

§ 2 Medlemskap

§2-1 Krav til medlemskap

Alle som deltar på klubbens turneringer må være medlem av SBgK eller NBgF. Dette kravet trer imidlertid først i kraft når en spiller totalt har deltatt på tre offisielle turneringer inneværende år.

§2-2 Kontingent

Medlemskapet koster 300 kroner pr år. Medlemskap i SBgK omfatter også medlemskap i NBgF.

§2-3 Innmelding

Medlemskap tegnes ved å betale kontingent via forbundet (se her for mer info) eller klubbens kasserer.

§2-4 Æresmedlemskap

Styret kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort en særlig innsats for klubben eller sporten. Beslutningen må være enstemmig.

Eksempler kan være langvarig arbeid ut over klubbens normale drift eller gjentatte gode plasseringer nasjonalt eller internasjonalt.

Æresmedlemskap kan også tildeles personer utenfor klubben.

Æresmedlemmer gis følgende privilegier:
a) Livsvarig fritt medlemskap i SBgK og NBgF.
b) Gave på inntil 500 kroner

§3. Medlemmers ansvar

Medlemmer skal være imøtekommende mot nye spillere og generelt oppføre seg slik at de er med på å  skape et godt miljø i klubben.

§3-1 Generell oppførsel

Spillere som ved enkelt hendelser oppfører seg på en måte som undergraver målsetningen om et godt klubbmiljø skal få en muntlig advarsel. Ved tredje advarsel utestenges spilleren i 1 år.

§3-2 Legale rusmidler

Selv om det serveres alkohol på klubbens arrangementer er spillere ansvarlige for å sørge for at beruselsen ikke er til sjenanse for andre. Spillere som ikke klarer å kontrollere sitt alkoholinntak og åpenbart sjenerer andre spillere skal bortvises av turneringslederen. Dersom spilleren aksepterer turneringslederens beslutning om bortvisning uten oppstyr vil spilleren ikke få ytterligere straff, ellers er straffen 6 måneders utestengelse.

§3-3 Illegale rusmidler

Spillere som er påvirket av eller i besittelse av illegale rusmidler i klubben vil automatisk utestenges i 1 år. Turneringslederen utnevnt av styret er i sin fulle rett til å utestenge spillere etter denne bestemmelse dersom han med rimelig sikkerhet kan fastslå at spilleren er påvirket av illegale rusmidler, eller dersom han ser en spiller som er i besittelse av illegale rusmidler.

§4. Styret

Styret skal ha 3 medlemmer inkludert en leder. Styret velges for et år om gangen på klubbens årsmøte.

Årsmøtet kan også velge vararepresentant(er) til Styret.

§4-1 Generelt om styret

Styret er ansvarlig for å videreutvikle tilbudet til medlemmene, samt administrere driften i tråd med klubbens vedtekter og øvrig reglement.

§4-2 Deltakelse i Landsrådet

Styrelederen er klubbens representant i landsrådet. Med det følger en plikt til å delta aktivt i landsrådets diskusjoner og avstemninger for å ivareta klubbens interesser ovenfor forbundet.

§4-3 Turneringsledelse

Styret skal sørge for at turneringer i klubben har en turneringsleder som er inneforstått med gjeldende turneringsreglement.

§4-4 Økonomi

Styrelederen skal fortløpende føre kassadagbok for klubbkassens inn- og utbetalinger, med mindre NBgFs økonomisjef påtar seg oppgaven. Ved avslutning av regnskapsåret skal resultatregnskap og balanseregnskap utarbeides.

§4-5 Årsrapport

En årsrapport skal etter hvert kalenderår legges ut på klubbens hjemmeside. årsrapporten skal som minimum inneholde regnskap, budsjett for neste år, resultater fra året som gikk, samt en beretning fra styret om klubbens tilstand.

§5 Turneringer

Alle turneringer i SBgK reguleres av NBgFs turneringsreglement.

§5-1 Klubbturneringer med mesterturneringsstatus

Mesterturneringer reguleres i tillegg til NBgFs turneringsreglement av Regler for mesterturneringer.

§6. Årsmøte

Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid neste periode.

§6-1 Innkalling

Styreleder innkaller til årsmøte senest 1 måned før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 uke i forveien.

§6-2 Avvikling

Kun medlemmer av SBgK har møte-, tale- og stemmerett, med medlem menes de som er registrert som medlem eller har vært registrert som medlem siste kalenderår.

Sittende styreleder fungerer som dirigent på årsmøtet.

På årsmøtet skal:

1. Referent velges
2. Utkast til årsrapport fremlegges, behandles og godkjennes
3. Innkomne forslag behandles
4. Kontingent for kommende år fastsettes
5. Budsjett for kommende år vedtas
6. Tre styremedlemmer inkludert en leder velges for kommende år
7. Diversepost, alle kan komme med innspill

Årsmøtereferat og godkjent årsrapport skal av styrelederen gjengis på klubbens hjemmeside.

§7. Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Endringsforslagene må ha 2/3 av de avgitte stemmer. Dersom vedtektene ikke er tilstrekkelige og endring er påkrevd før årsmøtet kan styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Endringslogg

10/1-2021 - Vedtektene oppdatert §4 Lagt til punkt om at Årsmøtet kan velge vararepresentanter. §6-2; punkt 7 lagt til om at vi skal ha en diversepost på Årsmøtet

10/2-2018 - Vedtektene oppdatert. §6-1 krav om tidspunkt for årsmøtet tatt ut. §2-2 Kontingent oppdatert.

27/12-2012 - §2-2 & §2-3 endret for å samsvare med forbundets retningslinjer for innbetaling.
20/12-2011 - Interne Klubbturneringsregler fjernet.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND