logo


Vedtekter for Nesodden Backgammonklubb
Av websjef, 25. Juni 2009 19:49.
Sist endret 8. Oktober 2020 07:28
 
Vedtekter for Nesodden Backgammonklubb


 • 1 Formål

Klubben skal være et samlingssted for backgammonmiljøet på Nesodden, og skal arbeide for å løfte nivået på medlemmene opp mot mesterklasse nasjonalt.

 • 2 Organisatorisk tilknytning

Klubben er tilknyttet Norges Backgammonforbund.

 • 3 Medlemmer

Klubben er åpen for alle fra 10 år og oppover som har interesse av å spille organisert backgammon etter vestlige turneringsregler.

 • 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben. For økonomiansvarlig og leder kreves det imidlertid oppnådd myndighetsalder.

 • 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for inneværende år, har ikke stemmerett ved årsmøtet. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år kan av styret strykes som medlem av klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 • 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte får som hovedregel ikke godtgjørelse for arbeidet som gjøres for klubben. I særtilfeller kan det avtales rimelig honorar arbeidet, samt refusjon for faktiske utgifter.
Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

 • 7 Årsmøte

Årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar måned er Nesodden Backgammonklubbs høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 • 8 Ledelse av årsmøtet

Årsmøte ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.

 • 9 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 • 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:
1. Behandle klubbens årsmelding 2. Behandle klubbens regnskap 3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta s budsjett
6. Velge:

 1. a) Leder
  b) Økonomiansvarlig c) Styremedlem(mer)
 • 11 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Dersom et styremedlem trekker seg i løpet av valgperioden innkalles det til ekstraordinær generalforsamling innen to uker for å søke en erstatning for vedkommende.

 • 12 Styret

Klubben ledes av styret (3 medlemmer) som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 • 13 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 • 14 Oppløsning (§ 14 kan ikke endres.)
  Oppløsning av kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre klubber eller nasjonalt forbund anses ikke som oppløsning av Nesodden Backgammonklubb.. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 13.

 • 15 Signaturrett

Med signaturrett menes fullmakt til å opptre på vegne av foreningen i alle anliggender. Alle styrets medlemmer har individuell signaturrett.

 • 16 Prokura

Styreleder har prokurarett.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND