logo


Vedtekter
Av Alf Henning Bekkevik, 14. Mai 2012 18:25.
Sist endret 8. Februar 2020 14:49
 
Vedtekter for Horten og Tønsberg Backgammon Klubb:


Vedtekter for Horten og Tønsberg Backgammonklubb:

§ 1. Formål

Horten og Tønsberg Backgammonklubb (HTBK) har som formål å tilby backgammonspillere i Vestfold en attraktiv samlingsplass for å konkurrere innen tankesporten Backgammon.

 • 1-1 I tillegg til disse vedtekter plikter HTBK å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter.

§ 2 Medlemskap

 • 2-1Krav til medlemskap Alle som deltar på klubbens turneringer må være medlem av HTBK eller NBgF. Dette kravet trer imidlertid først i kraft når en spiller totalt har deltatt på tre offisielle turneringer inneværende år.
 • 2-2 Kontingent for medlemskapet vedtas på årsmøtet og er gyldig i et kalenderår. Medlemskap i HTBK omfatter også medlemskap i NBgF.
 • 2-3 Innmelding Medlemskap tegnes ved å betale kontingent via NBgFs hjemmeside eller direkte til en representant fra klubbens styre. Det kan også innbetales til klubbens konto nr. 1503.23.76824.

§3. Medlemmers ansvar

Medlemmer skal være imøtekommende mot nye spillere og generelt oppføre seg slik at de er med på å skape et godt miljø i klubben.

 • 3-1 Generell oppførsel Spillere som ved enkelthendelser oppfører seg på en måte som undergraver målsetningen om et godt klubbmiljø skal få en muntlig advarsel. Ved tredje advarsel utestenges spilleren i 1 år. Turneringsleder har full rett til å bortvise spillere fra lokalet dersom de er til sjenanse for andre spillere.
 • 3-2 Legale rusmidler Selv om det serveres alkohol på klubbens arrangementer er spillere ansvarlige for å sørge for at beruselsen ikke er til sjenanse for andre. Spillere som ikke klarer å kontrollere sitt alkoholinntak og åpenbart sjenerer andre spillere skal bortvises av turneringslederen. Dersom spilleren aksepterer turneringslederens beslutning om bortvisning uten oppstyr vil spilleren ikke få ytterligere straff, ellers er straffen 3 måneders utestengelse.

§4. Styret

Styret skal ha minimum 2 medlemmer inkludert en leder. Styret velges for et år ad gangen på klubbens årsmøte.

 • 4-1 Generelt om styret Styret er ansvarlig for å videreutvikle tilbudet til medlemmene, samt administrere driften i tråd med klubbens vedtekter og øvrig reglement.
 • 4-2 Deltakelse i Landsrådet Lederen er klubbens representant i landsrådet. Med det følger en plikt til å delta aktivt i landsrådets diskusjoner og avstemninger for å ivareta klubbens interesser ovenfor forbundet.
 • 4-3 Turneringsledelse Styret skal sørge for at turneringer i klubben har en turneringsleder som er inneforstått med gjeldende turneringsreglement.
 • 4-4 Økonomi Kassereren skal fortløpende føre kassadagbok for klubbkassens inn- og utbetalinger, med mindre NBgFs økonomisjef påtar seg oppgaven. Ved avslutning av regnskapsåret skal resultatregnskap og balanseregnskap utarbeides.

§5 Turneringer

Alle turneringer i HTBK reguleres av NBgFs turneringsreglement.

 • 5-1 Klubbturneringer Vanlige klubbturneringer kan variere noe fra gang til gang avhengig av antall deltakere, men skal ikke være i strid med NBgFs turneringsreglement.
 • 5-2 Klubbturneringer med mesterturneringsstatus Mesterturneringer reguleres i tillegg til NBgFs turneringsreglement av ”Regler for mesterturneringer”

§6. Årsmøte

Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid neste periode.

 • 6-1 Innkalling Årsmøtet avholdes i forbindelse med årets klubbmesterskap. Lederen i klubben innkaller til årsmøte senest 1 måned før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest siste spilledag før årsmøtet.
 • 6-2 Avvikling Kun medlemmer av HTBK har møte-, tale- og stemmerett. Med medlem menes de som er registrert som medlem eller har vært registrert som medlem siste kalenderår. Sittende leder fungerer som dirigent på årsmøtet.

Dagsorden for årsmøtet: 1) Valg av møteleder og referent 2) Nedtegning av frammøtte og opptelling av stemmeberettigede 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 4) Styrets beretning 5) Regnskap og budsjett 6) Inkomne saker 7) Vedtektsendringer 8) Kontingentfastsettelse 9) Valg

Det skal velges i denne rekkefølge:

 1. A) Leder B) Nestleder C) Kasserer D) Styremedlemmer

Årsmøtereferat og godkjent årsrapport skal av lederen gjengis på klubbens hjemmeside.

§7. Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Endringsforslagene må ha 2/3 av de avgitte stemmer. Dersom vedtektene ikke er tilstrekkelige og endring er påkrevd før årsmøtet kan styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND