logo


Vedtekter Sandnes backgammonklub
Av Thorleif Reisvold, 2. Oktober 2018 08:59.
Sist endret 2. Oktober 2018 09:01
 
Disse vedtektene ble vedtatt på stiftelsesmøtet 6/3-2018.


Sittende styre

Hakan Sari - styreleder
Recep Yasar - styremedlem
Thorleif Reisvold - styremedlem og kasserer

§ 1. Formål

Sandnes Backgammonklubb (SABgK) har som formål å tilby backgammonspillere i Sandnes og omegn en attraktiv samlingsplass for å konkurrere innen tankesporten backgammon.

§1-1

I tillegg til disse vedtekter plikter SABgK å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter.

§ 2 Medlemskap

§2-1 Krav til medlemskap

Alle som deltar på klubbens turneringer må være medlem av SABgK eller NBgF. Dette kravet trer imidlertid først i kraft når en spiller totalt har deltatt på tre offisielle turneringer inneværende år.

§2-2 Kontingent

Medlemskapet koster 165 kroner pr år. Medlemskap i SABgK omfatter også medlemskap i NBgF.

§2-3 Innmelding

Medlemskap tegnes ved å betale kontingent via forbundet (se her for mer info) eller klubbens kasserer.

§3. Medlemmers ansvar

Medlemmer skal være imøtekommende mot nye spillere og generelt oppføre seg slik at de er med på å  skape et godt miljø i klubben.

§3-1 Generell oppførsel

Spillere som ved enkelt hendelser oppfører seg på en måte som undergraver målsetningen om et godt klubbmiljø skal få en muntlig advarsel. Ved tredje advarsel utestenges spilleren i 1 år.

§3-2 Legale rusmidler

Selv om det serveres alkohol på klubbens arrangementer er spillere ansvarlige for å sørge for at beruselsen ikke er til sjenanse for andre. Spillere som ikke klarer å kontrollere sitt alkoholinntak og åpenbart sjenerer andre spillere skal bortvises av turneringslederen. Dersom spilleren aksepterer turneringslederens beslutning om bortvisning uten oppstyr vil spilleren ikke få ytterligere straff, ellers er straffen 6 måneders utestengelse.

§3-3 Illegale rusmidler

Spillere som er påvirket av eller i besittelse av illegale rusmidler i klubben vil automatisk utestenges i 1 år. Turneringslederen utnevnt av styret er i sin fulle rett til å utestenge spillere etter denne bestemmelse dersom han med rimelig sikkerhet kan fastslå at spilleren er påvirket av illegale rusmidler, eller dersom han ser en spiller som er i besittelse av illegale rusmidler.

§4. Styret

Styret skal ha 3 medlemmer inkludert en leder. Styret velges for et år om gangen på klubbens årsmøte.

§4-1 Generelt om styret

Styret er ansvarlig for å videreutvikle tilbudet til medlemmene, samt administrere driften i tråd med klubbens vedtekter og øvrig reglement.

§4-2 Deltakelse i Landsrådet

Styrelederen er klubbens representant i landsrådet. Med det følger en plikt til å delta aktivt i landsrådets diskusjoner og avstemninger for å ivareta klubbens interesser ovenfor forbundet.

§4-3 Turneringsledelse

Styret skal sørge for at turneringer i klubben har en turneringsleder som er inneforstått med gjeldende turneringsreglement.

§4-4 Økonomi

Kasserer skal fortløpende føre kassadagbok for klubbkassens inn- og utbetalinger. Ved avslutning av regnskapsåret skal resultatregnskap og balanseregnskap utarbeides.

§4-5 Årsrapport

En årsrapport skal etter hvert kalenderår legges ut på klubbens hjemmeside. årsrapporten skal som minimum inneholde regnskap, budsjett for neste år, resultater fra året som gikk, samt en beretning fra styret om klubbens tilstand.

§5 Turneringer

Alle turneringer i SABgK reguleres av NBgFs turneringsreglement.

§5-1 Klubbturneringer med mesterturneringsstatus

Mesterturneringer reguleres i tillegg til NBgFs turneringsreglement av Regler for mesterturneringer.

§6. Årsmøte

Klubbens høyeste organ er årsmøtet. Årsmøtet legger føringer for styrets arbeid neste periode.

§6-1 Innkalling

Styreleder innkaller til årsmøte senest 1 måned før den skal holdes. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 1 uke i forveien.

§6-2 Avvikling

Kun medlemmer av SABgK har møte-, tale- og stemmerett, med medlem menes de som er registrert som medlem eller har vært registrert som medlem siste kalenderår.

Sittende styreleder fungerer som dirigent på årsmøtet.

På årsmøtet skal:

1. Referent velges
2. Utkast til årsrapport fremlegges, behandles og godkjennes
3. Innkomne forslag behandles
4. Budsjett for kommende år vedtas
5. Kontingent for kommende år fastsettes
6. Tre styremedlemmer inkludert en leder velges for kommende år

Årsmøtereferat og godkjent årsrapport skal av styrelederen gjengis på klubbens hjemmeside.

§7. Vedtektsendringer

Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Endringsforslagene må ha 2/3 av de avgitte stemmer. Dersom vedtektene ikke er tilstrekkelige og endring er påkrevd før årsmøtet kan styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Endringslogg

06/03-2018 Vedtekter vedtatt.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND