Vedtekter for Bergen Backgammonklubb (BBgC) :

 

¤ 1. FormŒl

 

BBgC har som formŒl Œ tilby backgammonspillere i Bergen og omegn

en attraktiv samlingsplass for Πkonkurrere innen tankesporten Backgammon.

 

¤1-1

I tillegg til disse vedtekter plikter BBgC Πrette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede

vedtak og administrative forf¿yninger tatt av NBgFs organer og representanter.

 

¤ 2 Medlemskap

 

Medlemskap i BBgC omfatter ogsŒ medlemskap i NBgF og er gyldig i et kalenderŒr.

 

¤2-1Krav til medlemskap

Alle som deltar pŒ klubbens turneringer mŒ v¾re medlem av BBgC eller NBgF. Dette kravet

trer imidlertid f¿rst i kraft nŒr en spiller totalt har deltatt pŒ tre offisielle turneringer innev¾rende Œr. (Nybegynnerkvelder uten rating regnes ikke som offisiell turnering)

 

¤2-2 Innmelding

Medlemskap tegnes ved Πbetale kontingent via NBgFs hjemmeside eller direkte til en representant fra klubbens styre som innbetaler pΠvegne av medlemmet.

 

¤3. Medlemmers ansvar

 

Medlemmer skal v¾re im¿tekommende mot nye spillere og generelt oppf¿re seg slik at de er med pŒ Œ skape et godt milj¿ i klubben.

 

¤3-1 Generell oppf¿rsel

Spillere som ved enkelthendelser oppf¿rer seg pŒ en mŒte som undergraver mŒlsetningen om et godt klubbmilj¿ skal fŒ en muntlig advarsel. Dette noteres i Styrets dagbok og ved tredje advarsel utestenges spilleren i 3-6 mnd. Turneringsleder har full rett til Œ bortvise spillere fra lokalet dersom de er til sjenanse for andre spillere.

 

¤3-2 Legale rusmidler

Selv om det serveres alkohol pŒ klubbens arrangementer er spillere ansvarlige for Œ s¿rge for at beruselsen ikke er til sjenanse for andre. Spillere som ikke klarer Œ kontrollere sitt alkoholinntak og Œpenbart sjenerer andre spillere skal bortvises av turneringslederen. Dersom

spilleren aksepterer turneringslederens beslutning om bortvisning uten oppstyr vil spilleren

ikke fΠytterligere straff, ellers er straffen 3 mnd utestengelse.

 

¤4. Styret

 

Styret skal ha minimum 3 medlemmer inkludert en leder. Styret velges for et Œr ad gangen pŒ klubbens Œrsm¿te. Der skal avholdes minimum 2 Styrem¿ter utenom rsm¿te.

 

¤4-1 Generelt om styret

Styret er ansvarlig for Œ videreutvikle tilbudet til medlemmene, samt administrere driften i trŒd med klubbens vedtekter og ¿vrig reglement i NBgF.

 

¤4-2 Deltakelse i LandsrŒdet

Lederen er klubbens representant i landsrŒdet. Med det f¿lger en plikt til Œ delta aktivt i LandsrŒdets diskusjoner og avstemninger for Œ ivareta klubbens interesser ovenfor forbundet.

 

¤4-3 Turneringsledelse

Styret skal s¿rge for at turneringer i klubben har en turneringsleder som er inneforstŒtt med gjeldende turneringsreglement.

 

¤4-4 ¯konomi

Kassereren skal fortl¿pende f¿re kassadagbok for klubbkassens inn- og utbetalinger. Ved avslutning av regnskapsŒret skal resultatregnskap og balanseregnskap utarbeides.

 

 

 

¤5 Turneringer

 

Alle turneringer i BBgC reguleres av NBgFs turneringsreglement.

 

¤5-1 Klubbturneringer

 

Vanlige klubbturneringer kan variere i format fra gang til gang avhengig av antall deltakere, men

skal ikke v¾re i strid med NBgFs turneringsreglement.

 

¤5-2 Klubbturneringer med Mesterturneringsstatus

Mesterturneringer reguleres i tillegg til NBgFs turneringsreglement av ÓRegler for

MesterturneringerÓ

 

¤6. rsm¿te

 

Klubbens h¿yeste organ er Œrsm¿tet. rsm¿tet legger f¿ringer for styrets arbeid neste periode.

 

¤6-1 Innkalling

Lederen i klubben innkaller til Œrsm¿te senest 2 uker f¿r den skal holdes. Forslag som ¿nskes behandlet pŒ Œrsm¿tet, mŒ v¾re styret i hende senest en uke f¿r Œrsm¿tet.

 

¤6-2 Agenda

Kun medlemmer av BBgC har m¿te-, tale- og stemmerett. Med medlem menes de som er registrert som medlem eller har v¾rt registrert som medlem siste kalenderŒr. Sittende leder fungerer som dirigent pŒ Œrsm¿tet.

 

Dagsorden for Œrsm¿tet:

1) Valg av m¿teleder og referent

2) Nedtegning av framm¿tte og opptelling av stemmeberettigede

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

4) Styrets beretning

5) Regnskap og budsjett

6) Innkomne saker

7) Vedtektsendringer

8) Kontingentfastsettelse

9) Valg

Det skal velges i denne rekkef¿lge:

A) Leder

B) Nestleder

C) Kasserer

D) Styremedlemmer

rsm¿tereferat og godkjent Œrsrapport skal av lederen gjengis pŒ klubbens hjemmeside.

 

¤7. Vedtektsendringer

 

Endringer av disse vedtekter kan bare foretas av Œrsm¿tet. Endringsforslagene mŒ ha 2/3 av de avgitte stemmer. Dersom vedtektene ikke er tilstrekkelige og endring er pŒkrevd f¿r Œrsm¿tet, kan styret kalle inn til ekstraordinert Œrsm¿te.

 

 

Bergen 301115