Referat fra 2000-årsmøtet i Bergen Backgammon Club

Dagsorden for årsmøte:

1. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Årsreferat
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Vedtektsendringer
8. Kontingentfastsettelse
9. Valg

1. Fremmøtte og stemmeberettigede medlemmer var: Frode Fyllingen, Tor Magnus Lien, Lisbeth K. Glærum, Anne-Mette Hanssen, Bjørn Tore Jacobsen, Vemund Snartland, Hans Marius Eikseth, Halvor Losnedahl, Bjørn Inge Heitmann Lorentzen, Anders Ohnstad, Olav Otterlei, Ole Fr. Kvamme, Torstein Rongved, Kristin E. Jakhelln og Katja Sophie Spillum Svendsen.

2. Ole Kvamme ble valgt til møteleder, Vemund Snartland til referent.

3. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Tre innkomne forslag til dagsordens pkt. 6 ble referert:

1. Ønske om prinsippdiskusjon vedrørende spilleavgifter. (Anders Ohnstad)
2. Styret utarbeider strateginotat for virksomheten. (Halvor Losnedahl)
3. Diskusjon rundt mesterturneringsformatet. (Hans Marius Eikseth)

4. Formannen ga så årsreferatet.

"Det har vært en gledelig utvikling i klubben siste år til tross for visse overgangsproblemer i forbindelse med at den ukentlige Dreggen-turneringen ble flyttet fra tirsdager til onsdager. Det er å håpe at den positive utviklingen vil fortsette og at Zupperia-satsingen vil hjelpe på rekrutteringen.
Flere spillere har markert seg nasjonalt og internasjonalt. Halvor Losnedahl vant advanced intermediate i under årets Nordisk, og Hans Marius Eikseth har i store deler av året ligget øverst på den nasjonale rankinglisten.
Det har vært avholdt en nasjonal turnering (Bergen Open), og fem mesterturneringer."

5. Klubbens regnskap. Det har kommet inn kr 1300 i kontingent som i sin helhet har gått til å kjøpe backgammonbrett.

6. Innkomne saker.

1. Spilleavgifter.

Ohnstad fremførte at Zupperia-turneringen bør bli billigere dersom hensikten med turneringen skal være å rekruttere nye spillere. Flere sa seg enig. Snartland mente at dette burde være en styresak, og at eventuelle voteringer på årsmøtet burde anses som rådgivende, ikke bindende. Dette ble bifalt av årsmøtet. I en rådgivende voteringer over spilleavgift-nivået, ble det flertall for å senke avgiften på Zupperia. Det ble flertall for at avgiften kunne heves på andre turneringer, hvilket primært vil si Dreggen.

2. Strateginotat

Losnedahl fremførte at det var viktig for klubbens videre utvikling å arbeide mer strategisk bevisst og foreslo derfor at det nye styret måtte utarbeide et strateginotat. Forslaget ble enstemmig bifalt.

3. Mesterturneringene

Eikseth ønsket en oppklarende diskusjon rundt mesterformatet. Årsmøtet kom til at det nåværende format fungerer bra og fant at fastsetting av turneringskalenderen for neste år blir en styresak.

7. Vedtektene.

I henhold til vedtak på Norges Backgammonforbunds generalforsamling tidligere i høst påligger det lokalforeningen å ha skriftlige vedtekter som oppfylles visse krav. Snartland fremla et forslag til slike vedtekter. Det fremkom ett endringsforslag fra Losnedahl. Punkt 4 på dagsorden for årsmøtet endres fra "Årsreferat" til "Styrets beretning". Vedtektsforslaget med endringsforslaget til Losnedahl ble vedtatt enstemmig.

8. Kontingentfastsettelse

Kontingenten ble for året 2001 fastsatt til kr 40, slik at samlet kontingent fortsatt blir kr 100 (kr 60 til forbundet og kr 40 til klubben).

9. Valg.

Til formann ble foreslått Halvor Losnedahl. Han ble enstemmig valgt. Til nestformann ble foreslått Bjørn Inge Heitmann Lorentzen. Han ble enstemmig valgt. Til styremedlemmer ble foreslått Anders Ohnstad, Anne-Mette Hanssen og Vemund Snartland. De ble enstemmig valgt.

Bergen 15. november 2000


Referent