logo


Turneringsregler: Sesongmesterskapet
Av Arne Kristian Nordhei, 7. Januar 2008 13:01.
Sist endret 5. Januar 2010 10:04
 
Året i Bodø Backgammonklubb deles inn i to sesonger. Nedenfor finner du de gjeldende reglene for sesongmesterskapet. Nederst, under reglene for sesongmesterskapet ligger reglene for Bodøserien.


Regler for Sesongmesterskapet i Bodø

revidert januar 2008.

1. SESONG og SESONGMESTER. Året deles inn i to sesonger, en vår- og en høstsesong. Det kåres en Sesongmester begge sesongene.

2. PREMIER. Sesongmester vinner en vandrepremie hvor navn og sesong graveres inn. Vandrepremien er klubbens eiendom og kan ikke vinnes til odel og eie. Hvis klubben legges ned vil vandrepremien tildeles den med flest napp i premien. I tillegg deles det ut en premie i hver turnering definert av styret i klubben.

3. ARRANGØR OG TURNERINGSLEDER FOR SESONGMESTERSKAPET. Det er Styret i BBgK som arrangerer Sesongmesterskapet. Før hver sesong oppnevner Styret i Bodø Backgammonklubb en Turneringsleder for Sesongmesterskapet. Sammen utgjør Styret og Turneringslederen »Turneringsledelsen». Det oppnevnes også en Turneringskomité på tre personer. Rollene til disse er beskrevet i turneringsreglene for NBgF.

4. REGLER. Disse reglene omhandler Sesongmesterskapet i Bodø. I tillegg er det NBgFs turneringsregler som gjelder. Turneringsleder kan omgå noen av reglene beskrevet i sesongmesterskapsreglene dersom hensyn til hver enkelt turnerings framdrift krever det.

5. TURNERINGSLEDER FOR HVER ENKELT TURNERING. Vanligvis vil dette være Turneringsleder for Sesongmesterskapet. Hvis denne selv ikke er tilstedet trer et av styremedlemmene i BBgK inn som turneringsleder for turneringen, men Turneringslederen har fremdeles det overordnede ansvaret for Sesongmesterskapet. Hvis ingen av disse er med leder et av medlemmene i turneringskomiteen turneringen. Hvis ingen av disse er til stedet bør den med lengst erfaring lede turneringen. De gangene turneringen er en mesterturnering kan det være andre turneringsledere for selve turningen oppnevnt på forhånd (det er for eksempel vanlig at vinner av forrige mesterturnering arrangerer neste).

6. ANTALL TURNERINGER. Før hver sesong opplyser turneringsledelsen hvilke turneringer som gjelder i sesongmesterskapet. Hver sesong skal fortrinnsvis bestå av 23-25 turneringer.

7. TELLENDE KAMPER. Det er vanlige klubbkveldkamper (mandagsturnering) som gjelder i sesongmesterskapet. Mesterturneringer som spilles samme dag, i stedet for en klubbkveld, regnes også med. Alle klubbkveldkamper teller med, også semifinaler, finaler og oppsamlingskamper, men ikke privatkamper. Kamper som avbrytes registreres som vanlig spilt kamp. Kamper som ikke blir spilt pga. at en spiller gir walkover registreres som walkover og teller ikke i sesongmesterskapet. Sesongavslutningen kan legges til en helg (sommerfest og juleavslutning), og gjelder i Sesongmesterskapet.

8. SESONGMESTER OG SKILLEREGLER. Sesongmester er den som har høyest rating, også kalt Sesongrating. Hvis to spillere har lik Sesongrating (ingen desimaler) ved sesongslutt avgjøres mesterskapet etter følgende kriterier: 2) Antall finale-seiere. 3) Antall finaler. 4) Antall kamper spilt. Hvis det ennå er likt deles Sesongmestertittelen.

9. SESONGRATING. Sesongrating beregnes etter samme formel som Norgesratingen (FIBS), men hvor gearing-faktoren er tatt bort. Ved sesongstart starter alle med 1500 i rating. Det er ingen begrensinger i antall kamper som må spilles, men for å komme på den endelige resultatlista til slutt må man ha spilt minimum 15 kamper.

10. MEDLEMSKAP. Man må være betalende medlem av Bodø Backgammonklubb for å bli sesongmester. Medlemskapet må betales minst en måned før sesongslutt. Ikke-medlemmer vil rates på samme måte, men vil ikke kunne bli sesongmester.

11. FORMAT. Klubbkveldene spilles som gruppespill, monrad eller cup. Dette avgjøres av turneringsleder før turneringsstart. I utgangspunktet spilles det gruppespill på vanlige klubbturneringer, mens det i mesterturneringene vanligvis spilles cup med oppsamling. Unntak kan forekomme. Noen ganger spilles det monrad-turnering (se punkt 15 under).

12. TREKNING GRUPPESPILL. Innplassering i gruppe avgjøres tilfeldig ved bruk av terningkast for å avgjøre gruppe. Det kastes for lederen av Sesongratingen først, deretter nr. 2 osv nedover ratinglista. Ved første klubbkveld i ny sesong brukes lista fra foregående sesong. Hvor mange som skal spille i hver gruppe er beskrevet under.

13. KAMPREKKEFØLGE I GRUPPER. I første kamp spiller den øverste i hver gruppe mot nestemann i gruppa, og så videre. I neste kamp følges prinsippet »vinneren sitter», dvs at dersom det er tre stykker i gruppa så spiller den som ventet mot vinneren av første kamp. Dersom det er fire stykker i gruppa spiller vinnerne mot taperne fra første kamp. Når det er fem stykker i gruppa følges »vinneren sitter» så langt det er mulig, men samtidig må turneringsleder passe på at noen av spillerne ikke sitter og venter mer enn de andre.

14. TREKNING CUP. Når det spilles cup trekkes det tilfeldig uavhengig av plassering i Sesongmesterskapet. Turneringsleder velger trekningsmetode.

15. MONRAD. I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å spille monrad, for eksempel ved sesongsavslutningene når det er mange deltakere og alle vil spille mye. Også på klubbturneringer hvor det bare er 6 (og også 10) deltakere vil mange synes det er kjedelig å dele inn i grupper på tre spillere da det da blir mye venting har det vært vanlig å spille monrad. Det kreves da at en av deltakerne kan føre Monrad manuelt dersom ingen har med pc med monrad-program. På større turneringer, for eksempel sesongavslutningene, organiseres monrad-turneringen ved hjelp av PC og program. På noen utvalgte klubbturneringer vil det spilles monrad uavhengig av antall deltakere. Klubben vil på forhånd av turneringen opplyse om dette enten på nett eller pr klubb-sms. På mandagsturneringene spilles det ikke semifinaler når det benyttes Monrad, med mindre det er 17 eller flere spillere.

16. KAMPLENGDER. Siden kamplengde er avgjørende for hvor mange ratingpoeng man kan vinne eller tape må disse være definert på forhånd. På vanlige klubbkvelder spilles vanligvis alle kamper til 7 poeng, også semifinaler og finaler. Det gjøres unntak fra dette når gruppeinndelingen er slik at 7-poengere gjør at turneringen antas å ta for lang tid. I grupper med 5 spillere vil det alltid være en spiller som venter og disse gruppene tar lengre tid enn grupper på 4 spillere. I grupper med 5 spillere er kamplengden 5 poeng. Turneringsleder kan i visse tilfeller gjøre unntak, for eksempel når turneringen har tatt lang tid og man står i fare for at turneringene ikke blir ferdig. Det er turneringsleders ansvar at en turnering blir ferdig innen rimelig tid, og dette hensynet kan settes foran ønske om å spille lengre kamper. Et tilfelle kan være hvis en eller flere grupper er ferdigspilte og venter på at den siste gruppen skal bli ferdig. Da kan turneringsleder justere ned kamplengden på de siste kampene i den gruppa som henger. På mesterturneringene er det styret som avgjør kamplengdene. Dersom disse retningslinjene ikke følges kan Turneringsleder for Sesongmesterskapet underkjenne kampens gyldighet i Sesongmesterskapet.

17. GRUPPEINNDELING. Dersom det bare møter 1 spiller avlyses tuneringen. Ved 2 spillere spilles det til første spiller har vunnet to kamper, det spilles ikke finale. 3-5 spillere: 1 gruppe. 6 spillere: 2 grupper 3+3 (ofte monrad). 7 spillere: 2 grupper 3+4. 8 spillere: 2 grupper 4+4. 9 spillere: 2 grupper 4+5. 10 spillere: 3 grupper 3+3+4, med semifinale. 11 spillere: 3 grupper 3+4+4, med semifinale. 12 spillere: 3 grupper 4+4+4, med semifinale. 13 spillere: 3 grupper 4+4+5, med semifinaler. 14 spillere: 4 grupper 4+4+3+3, med semifinaler. 15 spillere: 4 grupper 4+4+4+3, med semifinaler. 16 spillere: 4 grupper med 4+4+4+4, med semifinaler. Ved 17 eller flere spilles det cup med oppsamling.

18. FINALE. Klubbkvelden avsluttes med finale dersom det er 3 eller flere spillere med. Det skal spilles semifinaler dersom det spilles gruppespill med flere enn 2 grupper og i monradturneringer med 17 eller flere deltakere. Når det spilles 3 grupper skal en av gruppetoerne gå videre. Denne avgjøres ved terningkast mellom alle de tre gruppetoerne. Den toeren som går videre skal spille semifinale mot vinneren av gruppa over seg. Dersom det er fire grupper spiller vinneren i gruppe 1 mot vinneren i gruppe 4, og vinneren av gruppe 2 mot vinneren av gruppe 3.

19. TREKKE SEG FRA TURNERINGEN. Noen ganger må noen trekke seg fra turneringen. Hvis kampen er påbegynt settes kampen som tap. Hvis man må trekke seg mellom to kamper i et gruppespill registreres de resterende kampene som walk over. Man kan når som helst trekke seg fra en monrad-turnering. Dersom man trekker seg fra et cupspill vil neste kamp settes som walk over. Dersom man etter et gruppespill er kvalifisert for semifinale kan det i visse tilfeller være usportslig å trekke seg, og turneringsleder for sesongmesterskapet kan beordre kampen spilt. Dersom man trekker seg fra en (mulig) semifinale vil ingen ta ens plass (for eksempel vil ikke en gruppetreer rykke opp som gruppetoer). Dersom man er en av tre gruppetoere som skal kaste terning om siste semifinaleplass kan man trekke seg fra turneringen dersom turneringsleder ikke anser det som usportslig. Da vil de to siste spillerne kaste om semifinaleplassen. Noen ganger vet noen før turneringen at de må dra noe tidligere enn vanlig (kanskje pga jobb). Turneringsleder kan da velge å kjøre gruppa med noe kortere kamplengde så lenge det er sportslig forsvarlig.

20. RESULTAT AV GRUPPESPILL. Spillerne i en gruppe rangeres etter 1) antall seiere i gruppen (inkludert walkovers som er tildelt dersom en spiller har trukket seg), 2) innbyrdes oppgjør blant de som har likt antall seire. Dersom flere spillere står likt etter skilleregel 2 kastes det terning mellom de som står likt for å rangere dem. Høyeste kast rangeres først. Det er lov til å trekke seg fra videre spill før terningkastet, men det kastes likevel terning mellom de gjenstående spillerne (dvs. skilleregel 2 kan ikke brukes for å skille de gjenstående spillerne).

21. HENGEKAMPER. Noen ganger rekker man ikke å spille finalen pga at det har blitt sent på kveld. Finalen kan da utsettes, men må spilles så raskt som mulig og aller helst før neste turnering. Hengekamper må spilles innen tre uker. Hengekamper må spilles før sesongavslutningen starter.

22. KLOKKE. Klubbkveldkamper spilles med klokkepreferanse. Turneringsleder kan sette inn klokke i kamper som straff.

23. NORGESRATINGEN. Alle kamper registreres i NBgFs database.


FOTNOTER
Følgende punkter er uteglemt fra reglene og bør tas med ved neste revisjon.
- (7/1-08, AKN) Kamplengder Monrad. Ved Monrad 4 runder eller mer spilles det 5 poengskamper, finale spilles til 7 poeng.


De gamle reglene for sesongmesterskapet. Reglene ble revidert i januar 2008 pga omlegging av skilleregler for sesongmesterskapet (rating i stedet for vinn%).

nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND