logo


Vedtekter for Bodø Backgammonklubb
Av Arne Ludvig Faaren, 8. Januar 2008 11:32.
Sist endret 16. Februar 2019 11:44
 
Vedtektene under ble vedtatt på årsmøtet 2017.


Vedtekter for Bodø Backgammonklubb

 • 1. Klubbens navn er Bodø Backgammonklubb (BBgK).

  §2. BBgKs formål er å organisere backgammonaktiviteter i Bodø.

  §3. BgK er en lokalforening av Norges Backgammonforbund og plikter å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter, herunder betale slik kontingent som NBgF fastsetter.

  §4. Om styrende organer

  §4-1 Årsmøtet er BBgKs høyeste organ. Vedtak truffet av årsmøtet kan dog overprøves av lovlig fattede vedtak i NBgF. Styret og/eller en fjerdedel av medlemmene kan forlange avholdt ekstraordinært årsmøte ved behov.

  Dagsorden for årsmøte:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Nedtegning av fremmøtte, opptelling av stemmeberettigede
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  4. Styrets beretning
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Vedtektsendringer
  8. Kontingentfastsettelse
  9. Valg

  §4-2. Til dagsordens pkt 1. Stemmeberettiget på årsmøtet er alle som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

  §4-3. Til dagsordens pkt 3. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år og varsles senest to uker i forveien.

  §4-4. Til dagsordenens pkt 5. Det skal føres kassadagbok fortløpende. Regnskapsåret avsluttes slik at et revidert regnskap kan legges fram for årsmøtet som vanligvis avholdes i forbindelse med klubbens tradisjonelle juleavslutning i desember.

 

 • 4-5.Til dagsordens pkt 6 og 7. Vedtektsendringer fattes med simpelt flertall dersom de er varslet i innkallingen. Vedtektsendringer som følge av forslag som har kommet opp under årsmøtet krever kvalifisert flertall (2/3). Vedtak som berører tilknytning til NBgF (slik beskrevet under §3) krever også kvalifisert flertall, eller simpelt flertall på to etterfølgende årsmøter. NBgF skal varsles senest to uker før møtet hvor vedtaksforslag om utmeldelse av NBgF skal behandles og gis mulighet til å sende representant som får talerett om denne saken under møtet.

  §4-6. Til dagsordens pkt 8. Kontingenten det her gjelder er den lokale klubbkontingenten som kommer i tillegg til den kontingent NBgF skal ha.

  §4-7. Til dagsordens pkt 9. Det velges et styre bestående av leder, nestleder og et styremedlem. Nestleder eller styremedlemmet fører regnskapet. Alle velges for 1 år av gangen. Lederen representerer klubben på Landsstyret, nestlederen er vara.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND