logo


Referat x-ord generalforsamling 08.09.18
Av Sentralstyret og referent Gulli Marholm, 13. September 2018 20:47.
Sist endret 13. September 2018 20:50
 
08.09.18 ble det gjennomført x-ordinær generalforsamling i Oslo på Anker hotell. Med alle fullmakter var det 84 stemmeberettigete som deltok, noe som må sies å være et bra oppmøte. Godkjente forslag og endringer vil gjennomføres på gjeldende punkter fortløpende. Her følger referatet:


Referat fra ekstraordinær generalforsamling 08.09.2018

Innkallingen fra 080818

  1. Godkjenning av møtedeltagere og fullmakter:

Det var totalt 84 stemmeberettigede inklusive fullmakter.

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Godkjent.

  1. Valg av dirigent: Yvonne Pasali

Valg av referent: Gulli Marholm.

For undertegning: Mariann Modalen og Dagfinn Snarheim

Valg av tellekorps: Karl Frogner og Helge Iversen.

  1. Saker til behandling:

Det ble besluttet at sak nr 4;  innkomne forslag for uttak landslag, ble tatt først.

Forslag 1 fra Dagfinn Snarheim, Elias Kritikos og Marianne Husum:  40 stemmer

Forslag 2 alternativt forslag fra Sentralstyret:  23 stemmer

Forslag 3 fra Rune Halvorsen:   21 stemmer

Forslag 1 a ble etter denne første runden, nedstemt med stort flertall.

Forslag 1 vedtatt:

-Visjon til landslaget skal være å representere Norge på en god måte og vise at Norge er blant Europas ledende backgammon nasjoner. En plass på landslaget bør være en gulrot eller et mål å strekke seg etter for de som legger ned masse tid og arbeid for å bli bedre spillere. Vi anmoder om å nedsette en landslagskomite bestående av tre erfarne spillere. Landslagskomiteen bør ha oversikt over det norske backgammon-miljøet, spillernes nivå og prestasjoner. For best mulig oversikt, etterstrebes det geografisk spredning av komitemedlemmene. Komiteen er pliktet til å samle informasjon om nivå og spillestyrke, for å kunne følge utviklingen i miljøet og velge ut spillere basert på objektive kriterier. Komiteen kan legge vekt på forhold som nasjonal rating, nasjonale og internasjonale prestasjoner, performance rating (PR), progresjon osv. PR-turneringer kan også være aktuelt, for å dokumentere nivået til enkeltspillere. Det er ingen hindring i at komitemedlemmene selv kan velges ut, om dette vil forsterke laget. Noe bruk av skjønn i utvelgelsen er ikke til å unngå. Spillestyrke i laget står sentralt. Det er en forutsetning at landslagsspillerne er registrerte NBgF-medlemmer som deltar med jevne mellomrom i nasjonale eller internasjonale turneringer.

Under forutsetning av at landslaget består av syv spillere (fem + to reserver), velger landslags komiteen ut fem landslagsspillere. Resterende to er mestermøtevinneren og norgesmesteren. En ønsker å belønne godt spill og gode prestasjoner i løpet av et kalenderår, og er av den oppfatning at eventuell EM- eller VM-deltakelse kan oppfordre og motivere spillere til å både spille mye og prøve å forbedre seg. I tillegg vil deltakelse i store mesterskap kunne gi mindre erfarne spillere motivasjonen til å bli enda bedre for å kunne måle seg opp mot de beste internasjonalt. Landslaget vil på denne måten ha noe utskifting, som vi mener er positivt.

Usportslig opptreden el. på landslaget eller i andre BG-sammenhenger kan medføre tap av plass på landslaget – for en kortere eller lengre periode. Et slik vedtak må gjøres av sentralstyret til NBgF.

Økonomisk støtte avvikles:

Vi foreslår at landslagsspillerne selv står for utgiftene til reise, opphold og deltakelse. Sponsormidler er en potensiell og velkommen støtte, men i utgangspunktet står landslaget uten eget punkt i NBgF-budsjettet. Forbundet kan på et senere tidspunkt diskutere mulighetene for å innføre reisestøtte igjen i budsjettet-

Oppstart av ny landslagsmodell/ overgangsordninger:

Forslag 2 ble vedtatt med 50 stemmer:

-Fire spillere tas ut etter dagens modell istedenfor seks i 2019. Det har i flere år vært vedtatt at en skal forandre modell til landslaget, og det kommer ikke som noen stor overraskelse at det blir endringer. Ved å velge overgangsregler oppfyller vi et vedtak i tidligere generalforsamling om å forandre på dagens modell. Samtidig tar man hensyn til et behov for forutberegnelighet ved at endringene ikke er så store allerede i 2019. Ny modell i sin helhet starter i 2020-

Landslagskomite:

Forslag 1 om at sentralstyret utpeker komiteen, ble vedtatt med stort flertall.

Vedtektsendringer:

Det ble godkjent at alle endringene skulle stemmes under ett.

Vedtektsendringene ble godkjent med godt over 2/3 flertall.

Her finner du vedtektsendringene som ble stemt over.

Valg av nytt sentralstyremedlem: Gulli Marholm ble valgt. I henhold til vedtektsendringene blir hun kasserer sammen med et annet medlem i sentralstyret.

Regnskap: korrigert 2016, regnskap 2017 og budsjett 2019Enstemmig godkjent.

Her finner du regnskap, balanser og budsjett 2019  som ble stemt over. Leder Yvonne Pasali vil –etter påtrykk fra revisor- stramme inn overfor klubbene vedrørende klubbenes midler. Det være seg utbetaling av klubbkontingent og/ eller innbetaling fra klubbene av mesterpenger til NBgF. Alle klubber skal ha egen klubbkonto, ikke privat konto.

Referatet er godkjent pr e-post 13.9.18 til sentralstyret fra referent Gulli Marholm. Også godkjent pr e-post av Mariann Modalen og Dagfinn Snarheim.
nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND