logo
Hovedmeny


Vedtekter for Norges Backgammonforbund
Av Thorleif Reisvold, President NBgF, 13. Januar 2008 21:46
Sist endret 30. August 2022 15:14
 
Opprinnelig vedtatt på generalforsamling 7. oktober 2000. Endret på generalforsamling 5. oktober 2002, 2. oktober 2004, 1. oktober 2005, 11. september 2010, 6. oktober 2012, 8. september 2018, 8. oktober 2020 & 15. oktober 2021. Se referat fra GF for detaljer.


§ 1 Formål

 1. Norges Backgammonforbund (NBgF) er en sammenslutning av backgammonklubber og spillere.
 2. Forbundet skal være høyeste organ for organisert backgammon i Norge, og representere norsk backgammon i inn- og utland. Videre skal forbundet ivareta spillernes og klubbenes interesser, og arbeide for å øke interessen for backgammon generelt. 
 3. Forbundet er ikke-kommersielt.
 4. Forbundet skal fastsette og publisere regler for backgammonspilling i forbunds-, klubb-  og nettregi.

§ 2 Navn og hjemsted

 1. Forbundets navn er «Norges Backgammonforbund», forkortet NBgF. På engelsk heter forbundet «Norwegian Backgammon Federation».
 2. Forbundets nettadresse er www.nbgf.no. Skriftlig kommunikasjon via forum og per e-post, til de e-postadresser som fremgår av forbundets hjemmeside, er likestilt med brev og oppfyller alle krav til skriftlighet.

§ 3 Medlemsskap

 1. Som medlem i NBgF regnes en person som har innbetalt medlemskontingent i en klubb eller direkte til forbundet.
 2. Medlemsskapet følger kalenderåret. 
 3. Enkeltpersoner utenom klubbene kan bli direkte medlemmer av forbundet til dobbel forbundskontingent.
 4. Et medlem kan når som helst si opp sitt medlemskap. Oppsigelsen skal skje skriftlig, enten til sentralstyret, eller til klubbens styre som orienterer sentralstyret. 
 5. Æresmedlemskap tildeles norske spillere som har utmerket seg spesielt, og administratorer som i lengre tid og gjennom usedvanlig aktiv oppofrende virksomhet har brakt heder til og/eller fremmet backgammon i Norge. Begrunnet forslag sendes sentralstyret. Generalforsamlingen skal vedta utnevnelsen med 2/3 flertall. Sentralstyret kan også innstille etter eget forslag. 

§ 4 Styrende organer

 1. Generalforsamling
  1. Generalforsamlingen er NBgFs høyeste organ, og vedtar forbundets vedtekter og regler.
  2. Ordinær generalforsamling avholdes årlig innen 1. november, og om mulig i forbindelse med norgesmesterskapet.
  3. Alle enkeltmedlemmer som har betalt medlemskontingent innen generalforsamlingens start har møte-, tale- og stemmerett.
  4. Sentralstyret publiserer innkalling til generalforsamling med dagsorden på forbundets hjemmesider minst 5 uker før den skal avholdes. Senest to uker før generalforsamlingen skal følgende sakspapirer være tilgjengelig for medlemmene: Revidert regnskap, budsjett, foreløpig resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år, valg- og vedtekskomiteens innstilling, vedtektsendringer og innkomne forslag. 
  5. Vedtektsendringsforslag skal være Valg- og vedtektskomiteen i hende senest fire uker før generalforsamlingen. Innkomne forslag skal være sentralstyret i hende senest tre uker før generalforsamlingen. 
  6. Sentralstyret utpeker et tellekorps som registrerer de fremmøtte og evt. fullmakter. Antall fullmakter er begrenset til 3 fullmakter pr.person med stemmerett. Sentralstyrets leder eller nestleder leder generalforsamlingen frem til og med valg av dirigent.
  7. Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen skal minimum inneholde følgende punkter:
   1. Godkjennelse av møteberettigede og fullmakter
   2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
   3. Valg av dirigent 
   4. Valg av referent, samt to til å undertegne referatet 
   5. Sentralstyrets årsberetning
   6. Godkjenning av revidert årsregnskap for foregående kalenderår, og ansvarsfritak for Sentralstyret
   7. Fastsettelse av kontingent
   8. Vedtak av budsjett
   9. Fastsettelse av neste års generalforsamling, og norgesmesterskapet 1 år frem i tid.
   10. Vedtektsendringer
   11. Innkomne forslag
   12. Valg av sentralstyre og revisor
  8. Alle valgperioder er på ett år, med unntak av leder eller nestleder + en person som har økonomiansvar. De velges for 2 år.
  9. Referat fra generalforsamlingen publiseres på forbundets hjemmeside uten unødig opphold, og senest innen tre uker. 
  10. Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst to klubber eller 10% av medlemsmassen krever det, eller sentralstyret finner det nødvendig. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal sendes minst en måned før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle saker som er nevnt i innkallelsen.
 2. Sentralstyret
  1. Sentralstyret er forbundets nest høyeste organ, og forvalter myndighet og ansvar innen NBGF mellom to generalforsamlinger. Styret har til hovedoppgave å ivareta alle vedtak fattet av generalforsamlingen, opprette og velge råd og utvalg, samt stå for den daglige driften av forbundet. Sentralstyret skal innstille på saker overfor generalforsamling, og har arbeidsgiveransvar og foretar ansettelser innenfor det vedtatte budsjett.
  2. Sentralstyret består av leder, nestleder, kasserer, informasjonsansvarlig og webansvarlig. Økonomi ivaretas av kasserer og minst en til person med styreverv.Forslag om innskrenkninger eller utvidelser i forhold til disse skal begrunnes særskilt på generalforsamlingen.
  3. Møter i sentralstyret kan, foruten fysisk, også avholdes per telefon, e-post, forbundets hjemmesider og lignende elektroniske medier.
  4. Sentralstyret har ansvar for å bistå arrangørklubb med veiledning til Norgesmesterskapet, arrangere Mestermøte og finne personer som kan stå for administrasjon av andre turneringer som arrangeres av NBgF. (feks Nettliga, Landslaget og andre Online: EBIF)
  5. Sentralstyret utnevner representanter til internasjonale råd og forbund der NBgF deltar.
 3. Revisor
  1. Generalforsamlingen velger 1 revisor, hvis ansvar er å revidere forbundets regnskaper og budsjetter.

§ 5 Andre organer

 1. Landsrådet
  1. Landsrådet er et rådgivende organ som består av klubblederne, samt sentralstyrets leder og nestleder. Klubbenes nestledere fungerer som vara for klubbens leder. En klubb kan søke styret om annen vara.
  2. Landsrådet er bindeleddet mellom sentralstyret og klubbene. Det er en arena for utveksling av informasjon og en plass for å lufte ideer og tanker på tvers av sentralstyret og klubbene. 
 2. Valg- og vedtektskomité
  1. Valg- og vedtektskomiteene velges av sentralstyret, som skal bestå av minst 2 personer i hver komite, samt en leder for begge. Der bør ikke sitte sentralstyremedlemmer i valgkomiteen. Deres ansvar er å nominere kandidater til sentralstyre, og revisorer, samt å lede arbeidet med å utvikle og vedlikeholde vedtekter og regelverk

§ 6 Klubbene

 1. Klubbenes høyeste organ er årsmøtet. Minimumskrav til årsmøtet er:
  1. Fremleggelse av resultat- og balanseregnskap, samt årsberetning.
  2. Fastsettelse av kontingent.
  3. Valg av leder og nestleder.
 2. Klubbene plikter å rette seg etter NBgFs vedtekter, samt lovlig fattede vedtak og administrative forføyninger tatt av NBgFs organer og representanter, herunder opprette egen konto for klubben og innbetale mesteravgift og annet utestående uoppfordret på inneværende år innen 31.12.
 3. Den enkelte klubb kan utforme egne vedtekter, såfremt de ikke strider mot forbundets vedtekter. Vedtektsendringer fattes med simpelt flertall dersom de er varslet i innkallingen. Vedtektsendringer som følge av forslag som har kommet opp under årsmøtet krever kvalifisert flertall (2/3 av fremmøtte).
 4. Vedtak som berører tilknytning til NBgF krever kvalifisert flertall, eller simpelt flertall på to etterfølgende årsmøter. NBgF skal varsles senest to uker før møter hvor vedtaksforslag om utmeldelse av NBgF skal behandles, og gis mulighet til å sende representant som får talerett om denne saken under møtet.
 5. Klubbene skal til enhver tid ha oppdatert sin klubbside på NBgF.no i tråd med vedtektene.Dersom det ikke er fungerende klubbstyre i en klubb, skal NBgF ta vare på midlene inntil nytt klubbstyre er valgt. Den innbetalte klubbkontingent vil alltid være klubbens midler. En klubb som ikke har sine forpliktelser i orden overfor forbundet, kan ikke være representert i landsrådet.
 6. Kopi av årsberetning, regnskap og årsmøtereferat legges ut på klubbsiden på NBgF.no senest innen en måned etter at årsmøtet er avholdt. Deretter varsles sentralstyret pr mail om at det er gjort.

§ 7 Økonomi

 1. Forbundets regnskapsår følger kalenderåret. Det skal føres kassadagbok fortløpende. Ved avslutning av regnskapsåret skal resultatregnskap og balanseregnskap utarbeides.
 2. Regnskapene og årsberetning oversendes revisor innen 31. mars, som avgir sin beretning innen 30. juni.
 3. Regnskapsfører/ kasserer plikter å samarbeide med revisor med henblikk på å bringe regnskapene i orden slik at de kan godkjennes.
 4. Revisor plikter å underrette sentralstyre og landsråd snarest mulig dersom de finner graverende feil ved regnskapene.
 5. Revisor og økonomiansvarlig er ansvarlige for at revidert regnskap med noter, samt forslag til budsjett, er styret i hende senest 5 uker før generalforsamlingen. De skal kunne forklare avvik mellom budsjett og regnskap, samt redegjøre for forbundets økonomi.

§ 8 Stemmeregler

 1. Avgjørelser i alle besluttende organer skjer ved simpelt flertall, og avholdende stemmer telles ikke med, med mindre annet er spesifisert i disse vedtektene.
 2. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall. Vedtektsendringer trer i kraft etter avslutningen av den generalforsamling der endringene ble vedtatt, med mindre generalforsamlingen med tre fjerdedels flertall vedtar noe annet.
 3. Forslag som har kommet inn etter fastsatt frist må vedtas behandlet med to tredjedelers flertall.
 4. Ved stemmelikhet skal det stemmes om igjen. Er det fremdeles stemmelikhet skal forslaget om mulig oversendes et høyere organ, ellers anses forslaget som falt.
 5. Valg av leder krever alminnelig flertall (over 50%). Dersom dette ikke oppnås foretas omvalg mellom de to som hadde flest stemmer. Det velges om igjen inntil en person er valgt.
 6. Ved alle personvalg kan man be om skriftlig votering hvis det foreligger forslag på mer enn en person.

§ 9 Utestengelse

 1. Beslutning om utestengelse fra en klubbs aktiviteter tas av klubbstyret. Dersom slikt vedtak om utestengelse ikke fattes kan enkeltmedlemmer fremme forslag om utestengelse til sentralstyret. Utestengelse lenger enn tre måneder må vedtas av sentralstyret.
 2. Beslutning om utestengelse fra forbundets aktiviteter må fattes av sentralstyret.Vedtaket kan ankes til et høyere organ.
 3. Vedtak om utestengelse fra NBgFs diskusjonsforum tas av forumets moderatorer i henhold til de gjeldene forumreglene annonsert på forumet. 
 4. Hvis medlemmer aktivt motarbeider forbundets formål skal sentralstyret behandle sak om utestengelse uten unødig opphold.

§ 10 Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning av forbundet må vedtas av to påfølgende generalforsamlinger, hvor den første må være en ordinær generalforsamling, og den andre en ekstraordinær generalforsamling med oppløsning som eneste sak på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever tre fjerdedels flertall av stemmeberettigede ved skriftlig avstemning.
 2. Ved oppløsning av forbundet overføres eventuelt overskudd til en samfunnsnyttig organisasjon. Den generalforsamling som endelig vedtar oppløsning vedtar med alminnelig flertall fordelingen av forbundets midler. Styret administrerer fordelingen.nbgf.no - NORGES BACKGAMMONFORBUND